O PROJEKTU

U istraživanjima iz 2004. godine se došlo do rezultata da 55% djece koja dožive negativno iskustvo sa psima ili napad i povredu, u kasnijem periodu mogu da pate od post- traumatskog poremećaja uzrokovanog stresom, što neminovno dovodi do izmjenjene i često negativne percepciije pasa kao kućnih ljubimaca.

Ciljna grupa su prije svega djeca uzrasta od 5-9 godina.

Naučno je dokazano da djeca ovog uzrasta veoma brzo usvajaju pozitivne modele ponašanja, što u slučaju ovog projekta predstavlja odgovorno ponašanje koje za cilj ima povećanu sigurnost djece pre svega na javnim površinama gde se susreću sa napuštenim životinjama.


Ovakva interakcija je neizbježna, kako u ruralnim, tako i u urbanim sredinama i prioritet je da se prilikom nje djeca obuče za prigodnu reakciju na što veći broj problematičnih situacija koja ih može zadjesiti ukoliko budu suočeni sa životinjama koje su potencijalno razdražene ili opasne. Djeci se kroz ovaj softver na nedvosmislen i prigodan grafički i audio način približava ponašanje uličnih životinja, način pravilnog pristupanja kao i mogući rizici za svaki od načina postupanja- bilo da je pozitivan ili negativan. Na ovaj način smanjuje se rizik od povređivanja djece od strane uličnih životinja, a samim tim se njihova bezbjednost i odgovorno ponašanje biti podižu na viši nivo.

Zaposleni u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama su, pored roditelja, u najboljoj situaciji da na djecu utiču pozitivno i da im usade model pozitivnog, staloženog i logičnog odgovora na potencijalno rizične situacije koje im se neminovno nameću- bilo u školi, vrtiću ili na ulici.